Wydarzenia:

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
W naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który przypada

21 listopada, trwa cały tydzień.
Zapraszamy do udziału.
Andrzejki 2022
Zapraszamy serdecznie całą społeczność szkolną na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się
24 listopada 2022 r. (czwartek)
w sali gimnastycznej
w godz. 18.00 - 21.30

 
Każdy uczeń powinien dostarczyć zgodę na uczestnictwo.
Obowiązuje dobry humor, opłata na organizację imprezy - 10 zł, i obuwie sportowe.
 
Proszę zapoznać się z warunkami uczestnictwa w imprezie. Zasady uczestnictwa w „Zabawie Andrzejkowej” w dniu 24 listopada 2022 r. organizowanej na sali gimnastycznej przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej 1. Zabawa Andrzejkowa to uroczystość wynikająca ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 2. Zabawa ma charakter kulturalno-rozrywkowy. 3. W zabawie mogą uczestniczyć tylko uczniowie naszej szkoły, którzy: a) najpóźniej w dniu zabawy dostarczyli gospodarzowi klasy pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie (załącznik 1), b) mają zgodę wychowawcy na udział w zabawie (brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych). 4. Zgoda rodziców na udział w zabawie powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, godziny trwania zabawy, numer telefonu kontaktowego z rodzicem oraz podpis rodzica (druk pobiera gospodarz klasy od członków Samorządu Uczniowskiego). 5. Gospodarz klasy: sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w imprezie (listę i pisemne zgody zachowuje i przekazuje opiekunowi Samorządu – pani Marcie Bąkowskiej), oraz wyznacza 2 osoby do sprzątania po zabawie. 6. Opiekę podczas dyskoteki sprawują nauczyciele (według przyjętego harmonogramu). 7. Z ważnej przyczyny dyrektor szkoły może odwołać planowaną dyskotekę np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, itp. 8. Za prowadzenie dyskoteki odpowiedzialne są wyznaczone osoby. 9. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły i do aktywnego działania na rzecz respektowania zasad zgodnymi ze Statutem Szkoły oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów. 10. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru. 11. Podczas zabawy należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. 12. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy. 13. W czasie zabawy zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy (np. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia, groźby, itp.). 14. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych. 15. Nie wolno otwierać okien, przez które mógłby dostać się do szkoły ktoś z zewnątrz. 16. Uczeń biorący udział w zabawie nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych przestrzeni. 17. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informować dyrektora szkoły (lub osobę, która go zastępuje) o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas zabawy szkolnej – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 18. Uczestnika zabawy usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice (opiekunowie prawni). 19. W wypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców i policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany przybyć niezwłocznie do szkoły. 20. W przypadku naruszania porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować o tym policję. 21. Straty materialne wynikłe podczas zabawy pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły. 22. Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej skończeniem, chyba że posiadają pisemną zgodę od rodziców. 23. Rodzic organizują bezpieczny odbiór dzieci ze szkoły po zabawie. 24. Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są członkowie Samorządu Uczniowskiego. 25. Uczestników zabawy obowiązuje obuwie sportowe oraz składka na organizację imprezy. ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZABAWIE ANDRZEJKOWEJ Wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki ……........................................................................, ucznia klasy ……………………………… w szkolnej Zabawie Andrzejkowej, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. w godz. 18.00 – 21.30, w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. ul. Brzeska 71. Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do momentu przybycia do szkoły oraz bezpośrednio po zakończeniu dyskoteki. Zapoznałam/em się również z zasadami uczestnictwa w Zabawie Andrzejkowej. Po zakończeniu dyskoteki: 1. Odbiorę dziecko osobiście. 2. Pozwalam dziecku na samodzielny powrót do domu.* Telefon kontaktowy ...................................... * właściwe podkreślić .................................................. czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów ___________________________________________________________________________ Wychowawca klasy ………… nie widzi przeciwwskazań na uczestnictwo ucznia w Zabawie Andrzejkowej .................................................. podpis wychowawcy klasy
„Ratując jednego psa nie zmienisz świata, ale cały świat zmieni się dla tego psa.”
Szkolne Koło Wolontariusza tradycyjnie pamięta o najmniejszych i bezbronnych zwierzętach.
Dzisiejsza wizyta przedstawicieli wolontariuszy w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt AZYL skłoniła do głębokich refleksji i kolejnych planów związanych ze wsparciem dla pupili.
Do zobaczenia niedługo!
Otrzęsiny 2022
Dnia 08.11.2022 r., zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyły się Otrzęsiny Klas Pierwszych. Uroczystość ta ma na celu przyjęcie pierwszaków do grona społeczności szkolnej oraz ich wzajemne poznanie się. W tej uroczystości udział wzięli uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami.
Klasa 1 TBU /Technik budownictwa / Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ wychowawca mgr Zenon BahonkoKlasa 1 TE / Technik elektryk/ wychowawca mgr Agnieszka CholewińskaKlasa 1 TG / Technik grafiki i poligrafii cyfrowej/ wychowawca mgr Piotr SkwierczyńskiKlasa 1 TIM / Technik informatyk / Technik mechatronik / wychowawca mgr Edyta MaksymiukKlasa 1 TS / Technik i pojazdów samochodowych/ wychowawca mgr Anna ZgorzałekKlasa 1 A / Wielozawodowa/ wychowawca mgr Laura CzuhanKlasa 1 B / Wielozawodowa/ wychowawca mgr Ewa ToczekW skład jury wchodzili: mgr Ewa Wilk – opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza, mgr Edyta Rypina – wieloletnia opiekunka Samorządu Uczniowskiego, Bartłomiej Makaruk – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Na początku był chaos…
Bogowie greccy (Samorząd Uczniowski) zamieszkiwali najwyższą grecką górę — Olimp. Stamtąd mogli obserwować i kierować losem ludzi (uczniów klas pierwszych), ponieważ posiadali nadprzyrodzone moce. Bogowie greccy mieli przypisane dziedziny, którym patronowali. Każdemu przypisywano inne atrybuty.
I się zaczęło…
Zapraszamy do obejrzenia foto i video relacji.

Bosko odegrali swoje role uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pani Marty Bąkowskiej.

Prowadzenie imprezy: Bogowie:
Zeus – Eryk Chwedoruk
Hera – Kristina Goroszko
Afrodyta - Elżbieta Doroszuk
Apollo – Przemysław Kergier
Posejdon – Czarek Kwitek
Atena – Angelika Zając
Persefona – Wiktoria Litwin
Herkules – Kamil Opolski
Dionizos –   Mikołaj Adamiuk
Erato i Kallipoe – Mateusz Celiński i Eryk Dryżałowski

Herosi:
Aleksandra Bujek
Adam Wilk
Gabriel Rychtik
Fabian Elwicki
Krystian Goławski
Mateusz Wojewódzki
Michał Karwowski
Patryk Filipiak
Sylwester Sawczuk
Dawid Naumiuk – nagłośnienie
Weronika Sosnowska - fotoreporter
Maciej Siliwoniuk - fotoreporter

Nieważne jednak było zwycięstwo; liczyła się dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki. Podsumowując można stwierdzić, iż pierwszaki udowodniły, że są zgraną grupą. Stanowczo można powiedzieć, że to już prawdziwi uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.Zaapraszamy do obejrzenia fororelacji.

Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada nasza szkoła uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w 104 rocznicę jej odzyskania przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Wolności, odbyły się przemówienia i odczytano Apel Niepodległościowy.
Także delegacja naszej szkoły, reprezentując szkoły średnie, złożyła wieniec pod Pomnikiem Niepodległości i Nieznanego Żołnierza.
Uroczystość zakończył bieg Niepodległości w Parku Radziwiłłów.
Naszą szkołę w tym uroczystym dniu odzyskania niepodległości dumnie reprezentowali: wicedyrektor Pani Ewa Dołęzka, nauczycielki Pani Laura Czuhan i PaniMagda Najdyhor oraz uczniowie z pocztu sztandarowego: Przemysław Kagier,  Dominika Kalinka, Kacper Stankiewicz, Igor Młyński, Bartłomiej Makaruk i Anna Gromysz.
Udział młodzieży w kweście na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej
To kolejny rok, kiedy społeczność naszej szkoły bierze czynny udział w kweście na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej.
Niezmiennie organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Koło Bialczan. Celem zbiórki jest renowacja zabytkowych pomników i nagrobków.
Podczas dotychczasowych 15 zbiórek Koło Bialczan odnowiło wiele zabytkowych nagrobków, których renowacja przekroczyła już wartość 420 tys. zł.
W kweście - 2 listopada 2022 r. - brali udział uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariusza wraz z opiekunami Panią Martą Bąkowską i Panią Izabelą Kopryk.
Działania na cmentarzu wparli także uczniowie klasy 1 B wraz z opiekunem – Panią Ewą Toczek i przedstawicielem „Kreatywnych z Brzeskiej” – Jurkiem Sokolukiem z klasy 4 TEI.
Uczniowie zapalili znicze na grobach bohaterów państwowych składając im hołd i wdzięczność za walkę w obronie ojczyzny.
fot. Krzysztof Jędryszka
Akcja znicz - 2 listopada 2022
„W BÓJ”
Kazimierz Surzyn, 20 kwietnia 2019 r.
1 września 1939 roku...
Uwaga! Alarm !
Niemcy napadli na Polskę!
Płacz, przerażenie, ból
Tu warkot pocisków, świst bomb
Tam zgrzyt czołgów
i huk dział pod ogniem luf
Ruszyła machina
Płonące wsie, powalone miasta
Alarm trwa!
Obrońcy naszych ziem
z medalikiem na piersi,
z drewnianym różańcem
śpiewając prastary hymn,
idą dzielnie w bój,
by zmiażdżyć wroga
zdeptać haniebny gwałt
wyrwać im z garści Ojczyznę
i sercem troskliwie objąć.
Wszędzie ruiny zgliszcza
krew, morze łez
i wszechobecna śmierć
Lecz nie straszny zgon
gdy Polska w potrzebie
Trzeba walczyć, zwyciężać
i wykuć z żelaza
pokoju promienny blask...
DLA POKOLEŃ


Uczestnicy wyprawy: klasa 1B wraz z wychowawczynią Panią Ewą Toczek.
fot. Krzysztof Jędryszka i Sebastian Koza.
AKCJA "ZNICZ"
W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, Szkolne Koło Wolontariusza i Samorząd Uczniowski organizują akcję „Znicz”.

Celem akcji jest zbiórka zniczy, które zostaną pozostawione na grobach zapomnianych przez swoich bliskich
w dniu 2 listopada 2022 r. podczas kwesty na cmentarzu parafialnym.

Zachęcamy do udziału w akcji całą społeczność szkolną. Znicze można zostawić u dyżurnych przy wejściu głównym.

Szczegóły udziału w akcji można uzyskać u Pani Ewy Wilk i Pani Marty Bąkowskiej.

Dzień Edukacji Narodowej
"Za to, że jednak i że pomimo za to, że z sercem, za to że z nami za dni zdobione szczęścia chwilami za tę cierpliwość z duszą rozdartą i za tę wiarę, że jednak warto Dziękujemy !" Dla kochanych nauczycieli, z nadzieją na same piątki :)
Samorząd Uczniowski tuż przed akademią z klasą 1TG
Wyniki wyborów na przewodniczącego SU
Spieszymy donieść, że nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został
Bartłomiej Makaruk z kl. 3 TM.
 
Za udział w wyborach dziękujemy kontrkandydatom Adamowi Wilkowi z kl. 2 TG i Angelice Zając z kl. 2 TG. Wierzymy, że Wasze pomysły i zapał do pracy w Samorządzie Uczniowskim uda się jeszcze owocnie wykorzystać na przestrzeni najbliższego czasu.
 
Za pracę przy organizacji wyborów dziękujemy przewodniczącemu SKW panu Kamilowi Opolskiemu z kl. 4 TBU i wszystkim członkom i członkiniom Komisji, którzy sprawnie przeprowadzili wtorkowo-środowe wybory.
Poniżej prezentujemy szczegółowe dane na temat głosowania jakie opracowała Szkolna Komisja Wyborcza:
•    liczba kart wyjętych z urny – 419 szt.
•    liczba głosów nieważnych – 40 szt.
•    liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów – 379 szt.

Wyniki głosowania:
1.    Bartłomiej Makaruk - 144 głosy
2.    Adam Wilk - 125 głosów
3.    Angelika Zając - 110 głosów

Gratulujemy serdecznie i życzymy Zarządowi Samorządu Uczniowskiego  wielu sukcesów w pracy na rzecz wspólnoty naszej szkoły. Czekamy na pierwsze zebranie i ciekawe pomysły do planu pracy SU na rok szkolny 2022/2023.

100-LECIE KOŁA BIALCZAN
W sobotę 1 października poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę podczas jednego z trzech dni obchodów jubileuszu 100-lecia Koła Bialczan. Po mszy w Kościele św. Antoniego został złożony wieniec pod tablicą upamiętniającą pedagogów szkół Bialskich. Po czym została odsłonięta tablica przy L.O. im. J.I. Kraszewskiego upamiętniająca 100-lecie istnienia Stowarzyszenia Koła Bialczan. Następnie w sali AWF-u w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala z medalami i częścią artystyczną.
Życzenia z okazji Dnia Chłopaka


Chłopaku!

Bądź zawsze szczęśliwy

I zawsze się śmiej!

Gdy grozi Ci jedynka,

No to z lekcji zwiej!

Prezentacja KANDYDATÓW - wybory już 4 i 5 października
Już 4 i 5 października 2022 r. (wtorek i środa), na terenie szkoły odbędą się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego, 
W związku z tym prezentujemy kandydatów do objęcia władzy i wyłonienia przewodniczącego SU.
Naszych kandydatów będzie można poznać lepiej podczas spotkania
w dniu 30 września 2022 r. na korytarzu (parter) o godz. 12.10.
 
Zapraszamy do wspierania kandydatów.
Samorząd Uczniowski
 
Oto nasi kandydaci:BARTŁOMIEJ MAKARUK – kl. 3 TM
Kandydat nr 1
Jestem konsekwentnym w dążeniu do celu oraz pewnym siebie człowiekiem. Pozwala mi to lepiej spełniać swoje funkcje i zadania mi powierzone. Fascynuje mnie komponowanie muzyki elektronicznej. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to moje główne źródło utrzymania. Współpracę z Samorządem Uczniowskim rozpocząłem rok temu. Obecnie zasilam skład pocztu sztandarowego i flagowego w roli asysty.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W SU:
Oprócz przewodzenia działań Samorządu Uczniowskiego chciałbym zająć się udoskonaleniem strony internetowej. Zależy mi także na, jak najlepszej atmosferze w szkole, zwłaszcza wśród nowych uczniów. Moje działania skierowane będą w głównej mierze na poprawie jakości życia uczniów w szkole.

ADAM WILK – kl. 2 TG
Kandydat Nr 2
Jestem wesołym i odpowiedzialnym człowiekiem. Moje pozytywne nastawienie do ludzi i świata powoduje, że wzbudzam powszechne zaufanie. Jestem zawsze chętny do pomocy, a przy tym pomysłowy i otwarty na współpracę. Aktywnie udzielam się we wszystkich akcjach szkolnych  i chcę to kontynuować. Interesuję się architekturą i grafiką komputerową. Nie są mi obojętne problemy współczesnego świata, przyrody, zwierząt. Uwielbiam podróże. Chciałbym, aby wszyscy ludzie byli względem siebie życzliwi, dobrzy i pomocni. Moim marzeniem jest także zdobycie dobrego wykształcenia, aby mieć pracę, która pozwoli mi realizować się zawodowo oraz prywatnie.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W SU:
Oprócz przewodzenia działań Samorządu Uczniowskiego chciałbym stworzyć na terenie szkoły miejsca, w których przyjemnie można byłoby spędzać przerwy oraz czas wolny. Zależy mi również na uruchomieniu szkolnego radiowęzła, który muzycznie umilałby przerwy oraz chciałbym zagospodarować gabloty i tablice cyklicznymi wystawami prac uczniów.  Podejmę też działania, które umożliwią poprawę warunków naszych toalet. Będę pomysłodawcą wielu akcji szkolnych, które na pewno przypadną uczniom do gustu, np. Dzień Urodzin - dniem zwolnienia z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek.

ANGELIKA ZAJĄC – kl. 2 TG
Kandydatka Nr 3
Interesuję się grafiką komputerową, psychologią oraz astronomią. Jestem osobą sympatyczną, pomocną i pracowitą. Z dużą starannością wypełniam zadania mi powierzone. Niejednokrotnie uczestniczyłam w działaniach Samorządu Uczniowskiego. Potrafię odnaleźć się w różnych sytuacjach, również w tych trudnych. Lubię współpracę z ludźmi i rozmawiać z nimi na wszelakie tematy.
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W SU:
Oprócz przewodzenia działań Samorządu Uczniowskiego chciałabym zająć się organizacją wydarzeń zgodnie z kalendarzem szkolnym, jak również organizacją nowych, zgodnych z potrzebami uczniów i nauczycieli. Chciałabym wzmocnić pozycję szkoły w opinii uczniów poprzez promocję treści i działań podkreślając jej wyjątkowość. Będę podejmować decyzje z korzyścią dla uczniów i szkoły. Zadbam o wsparcie nowoprzybyłych uczniów.
 
Dzień muchy i krawata = Dzień Chłopaka
Mucha, krawat szyku doda!
Niech trwa na kulturę moda!
Idea akcji jest taka, że każdy uczeń/uczennica, który/a przyjdzie 30-tego dnia września do szkoły w krawacie będzie zwolniony z pytania czy pisania kartkówek.
Liczy się dobra zabawa i poczucie humoru, do którego dodatkiem ma być krawat lub muszka!

Udanej zabawy Samorząd Uczniowski 
Stop klatka! Koniecznie przeczytaj!
     Marzysz o karierze montażysty w hollywoodzkich produkcjach filmowych i zastanawiasz się, gdzie zacząć?
     Chcesz rozwinąć swoje umiejętności?
     Znasz program, ale nie masz pomysłu na jego użycie?
     A może chcesz po prostu dołączyć do fajnej ekipy w szkole?

Zgłoś się do nas, a my damy Ci możliwość zaistnienia!

Nasze zadania?
Bieżąca obsługa multimedialna procesu dydaktycznego w szkole, a także konferencji, spotkań i innych imprez, wymagających stosowania urządzeń i technik multimedialnych:
•    realizacje obrazu i dźwięku w transmisjach "na żywo",
•    prezentacje multimedialne,
•    cyfrową rejestrację sygnałów audio i wideo,
•    komputerową edycję sygnałów audio i wideo”.


Brzmi groźnie? To tylko słowa!  
U nas liczą się czyny i przywileje szkolne w związku pracą w Szkolnym Kole Dziennikarskim.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Martą Bąkowska, z Panią Laurą Czuhan – opiekunkami Samorządu Uczniowskiego.


Byliśmy, widzieliśmy, pozdrowiliśmy
Od wielu lat wolontariusze z naszej szkoły wspierają akcje WOŚP.
Dziś mogliśmy osobiście poznać szefa wszystkich szefów, Pana Jurka Owsiaka.
Przy okazji wizyty Pana Jurka odwiedzającego bialskie Rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogliśmy na własne oczy przekonać się o charyzmie i pozytywnej energii, która od niego płynie.
Padło wiele pięknych słów. Były podziękowania.
Naszą społeczność szkolną reprezentowali Kinga Rodak z kl. 2TS,  Adam Wilk z kl. 2TG oraz Pani Marta Bąkowska.
Szykujemy się do kolejnego, 31. Finału
Nabór już wkrótce!
Dzień Sybiraka
W 83. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę upamiętniliśmy Dzień Sybiraka.

Po Mszy Świętej zostały zorganizowane uroczystości przy Pomniku Sybiraków, z udziałem Prezydenta Miasta Michała Litwiniukiem i panią prezes Związku Sybiraków, zgromadzili się także przedstawiciele miejskich środowisk i poczty sztandarowe by oddać cześć zesłańcom i ich bliskim.

Kwiaty stanęły także przy bialskim dworcu PKP, który od ubiegłego roku nosi imię Zesłańców Sybiru.

Pamiętamy!


Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego - ogłoszenie terminu.
Uczennico/Uczniu!

•    Chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie szkoły?
•    Masz fajne pomysły?
•    Jesteś społecznikiem i chcesz zrobić coś nowatorskiego?
•    Jesteś przykładem dla innych?
•    Masz dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie?

WEŹ SPRAWY SZKOŁY W SWOJE RĘCE I ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ!


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

1. Wypełniony formularz musisz dostarczyć opiekunom SU
do dnia 27 września  – osobiście lub mailem – wzór formularza w załączniku na stronie szkoły.
2. Do formularza dołącz obowiązkowo swoje zdjęcie.
3. Od 27-30 września - na terenie szkoły trwa Twoja kampania wyborcza – możesz powołać swój sztab wyborczy – wszelkie działania wcześniej skonsultuj z opiekunami SU.
4. 30 września – odbędzie się na terenie szkoły prezentacja kandydatów do Zarządu SU – szczegóły u opiekunów SU – zgłoś się najszybciej, jak możesz!
5. Wybory do Zarządu SU odbędą się poprzez głosowanie w salach w dniu 4 i 5 października.
6. Ogłoszenie wyników wyborów 6 października 2022 r.
7. Treści zawarte w formularzu złożonym przez kandydata, zostaną wykorzystane do prezentacji kandydatów na stronie szkoły i szkolnych mediach społecznościowych.
8. Zapoznaj się z regulaminem i ordynacją wyborczą, które zamieszczone są na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
9. Udział w wyborach musi zatwierdzić wychowawca klasy kandydata, a w przypadku osoby niepełnoletniej - jego rodzic, bądź opiekun prawny.

Zapraszamy do konsultacji – pomożemy i wesprzemy Wasze działania
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
p. Marta Bąkowska i p. Laura Czuhan
ORDYNACJA WYBORCZA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
NABÓR DO POCZTU
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
ogłasza nabór do Pocztu Sztandarowego i Flagowego,
mile widziane także osoby pretendujące do grania na werblach. W związku z tym, jeśli jesteś osobą:
- uśmiechniętą, pozytywnie nastawioną do życia, odpowiedzialną, chcącą dumnie reprezentować naszą szkołę,
- dyspozycyjną, mieszkasz w naszym mieście lub dojazd nie stanowi dla Ciebie problemu, nawet w niektóre dni wolne,
- posiadasz lub zaopatrzysz się w garnitur lub strój galowy.

Oferujemy:
- współpracę w zgranym i prestiżowym zespole,
- satysfakcjonujące wynagrodzenie w postaci punktów,
- ognisko integracyjne.

Zapraszamy 20.09.2022 r. (we wtorek) o godz. 10.30, do sali 22 na wstępne kwalifikacje do Pocztu Sztandarowego i Flagowego.
Pełnienie służby w poczcie sztandarowym i flagowym jest jedną z najbardziej zaszczytnych funkcji w karierze uczniowskiej.

DARY ZE ZBIÓRKI DLA BIALSKIEGO SCHRONISKA "AZYL" PRZEKAZANE
Dziś z sukcesem zakończyliśmy akcję zbierania darów dla Schronisko "Azyl" Biała Podlaska.

Serdeczne podziękowania za wsparcie potrzebujących zwierząt w imieniu całego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, przyjęli
uczniowie z klasy 2 B Kristina Goroszko, Patryk Filipiak, Paweł Jastrzebski, Fabian Elwicki.

Dzięki wsparciu zarówno nauczycieli, jak i uczniów, którym los zwierząt nie jest obojętny, udało się zebrać karmę suchą i w puszkach.

Tym optymistycznym akcentem rozpoczniemy wakacje i we wrześniu liczymy na jeszcze hojniejsze dary, gdyż takie wartości jak współczucie i bezinteresowna chęć niesienia pomocy, nie są nam obce.

Zbiórkę na terenie szkoły nadzorował
Samorząd Uczniowski pod opieką  Pani Laury Czuhan.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
POMAGAMY BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z BIALSKIEGO „AZYLU”
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury po raz kolejny przyłączył się do
akcji zbierania darów na rzecz schroniska „Azyl” w Białej Podlaskiej.
Zbiórka odbędzie się na terenie szkoły, przy głównym wejściu
w dniach 17 maja – 10 czerwca 2022 r.

A oto przykładowe rzeczy, które można ofiarować zwierzętom:

Miski, garnkiRęczniki, koce, pościel, materace, posłania (mogą być używane)Środki opatrunkoweObroże i smyczeZabawki dla szczeniakówArtykuły spożywcze (np. kasze, ryż, makaron, karma sucha i w puszkach dla psów i kotów)Za pomoc i okazanie dobrego serca serdecznie dziękujemy!

SZKOLNA ZBIÓRKA MAKULATURY
SAMORZĄD UCZNIOWSKI w Zespole Szkół Zawodowych NR 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury ogłasza akcję zbiórki makulatury.
Zbiórka odbędzie się na terenie szkoły, przy wejściu w dniach 17 maja – 15 czerwca 2022 r.
Zachęcamy do przynoszenia niepotrzebnych lub zniszczonych wyrobów papierniczych takich jak np. stare zeszyty, książki, gazety, ulotki, kartki czy pudełka.

Za udział w akcji do podziękowań dołączymy punkty pozytywne!

Wesołego Alleluja!
Moc prezentów od zajączka,
co koszyczek trzyma w rączkach.
Wielu wrażeń, mokrej głowy
w poniedziałek dyngusowy.
Życzymy jaja święconego
i wszystkiego najlepszego!

Radosny Samorząd Uczniowski
Akcja WIELKANOC dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
"Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym, i jak się z nimi dzielisz.”

Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariusza ogłaszają akcję „Akcja WIELKANOC - zbiórka żywności dla rodzin uczniów naszej szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji."

Okres świąteczny to czas, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wymagają szczególnej pomocy. Dlatego zachęcamy całą społeczność szkolną do przyłączenia się do zbiórki.

W dniach 6 - 13 KWIETNIA 2022 r. do godziny 10:00, przy stoliku dyżurnych, będą znajdowały się kosze na artykuły spożywcze i środki czystości.

Zachęcamy również połączyć siły i dołączyć do akcji klasami. W myśl zasady „klasa-rodzinie potrzebującej”

Przykładowa lista produktów o długim terminie ważności, zamieszczona została na plakacie informacyjnym.

Sprawmy, aby te święta były radosne dla wszystkich!

1 2 3 4 5

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.