FACHOWCY Z BRZESKIEJ! - edycja 2


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Działania 12.4 Kształcenie Zawodowe

Cel projektu:zwiększenie szans na zatrudnienie 199 uczniów/uczennic poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki

Planowane efekty Projektu:
  • dostosowanie bazy dydaktycznej pracowni kształcenia zawodowego do rzeczywistego środowiska pracy,
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli/lek, w tym nauczycieli/lek kształcenia zawodowego,
  • uzupełnienie wiedzy, uzyskanie nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększających szanse Uczestników/Uczestniczek Projektu na rynku pracy,
  • uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych zwiększających szansę na zatrudnienie,
  • kształtowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
  • poprawa funkcjonowania Uczestników/ Uczestniczek Projektu ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, przyszłej pracy zawodowej i społeczeństwie.
TERMIN REALIZACJI : 01 września 2020 r.- 30 września 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 5 204 917,26 zł.
Dofinansowanie projektu z UE : 4 424 179,67 zł.