Pomagam dziecku nie pić

„Pomagam dziecku nie pić”2009

Projekt skierowany do młodzieży ZSZ Nr 2 w Białej Podlaskiej, ich rodziców oraz nauczycieli
Cel zadania
 • wyposażenie uczestników projektu w wiedzę dotyczącą przyczyn i mechanizmów uzależnienia
 • nabycie umiejętności społecznych chroniących młodych ludzi przed uzależnieniami
 • zachęcenie do aktywnych form spędzania czasu wolnego
Przewidywane efekty działania
 • podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie wiedzy na temat przyczyn zachowań ryzykownych i konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu;
 • uczestnicy projektu będą świadomi instytucji i osób udzielających pomocy, prawnych aspektów alkoholizmu oraz szkolnych procedur postępowania w sytuacjach spożywania napojów alkoholowych;
 • wzrost motywacji do „trzeźwego” spędzania czasu wolnego;
 • podniesienie asertywności uczniów wobec presji grupy;
 • rozwój umiejętności społecznych pozwalających na radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • uczestnicy będą wiedzieli, co to jest mechanizm uzależnienia oraz współuzależnienia;
 • potrzeba współdziałania na rzecz potrzebujących;
 • młodzież dostrzeże potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • powstanie szkolna grupa ekspertów przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • przeszkolona zostanie rada pedagogiczna;
 • zostaną przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla uczniów;
 • zostaną opublikowane procedury postępowania dla nauczycieli;
 • zostaną wykonane informatory, ulotki dla młodzieży i rodziców,
 • wystawa „Alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”;
 • powstanie prezentacja multimedialna;
 • zorganizowany zostanie Mikołajkowy Festyn Sportowo – Rekreacyjny dla dzieci ze świetlic środowiskowych z miasta Biała Podlaska.
Działania realizowane w projekcie
 • Przeprowadzono ankietę diagnostyczną dotyczącą używania alkoholu oraz wiedzy z zakresu uzależnienia od alkoholu. Analizę wykorzystano do przygotowania prezentacji multimedialnej.
 • Przeszkolono szkolną grupę ekspertów, którzy uczestniczyli w cyklu szkoleń dotyczących mechanizmów uzależnień, postaw rodzinnych, współuzależnienia oraz sposobów niesienia pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
 • Przygotowano i przeprowadzono Szkoleniową Radę Pedagogiczną nt. „ Mechanizmy uzależnień”. Opracowano materiały szkoleniowe dla nauczycieli biorących udział w szkoleniu.
 • Zorganizowano Przegląd Szkolnych Talentów. Efektem przeglądu była zorganizowana wystawa pod takim samym tytułem, prezentująca sylwetki uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki i sportu osób, które odnalazły pasje w swoim życiu.
 • Opracowano prezentację multimedialną dotyczącą mechanizmów uzależnienia, która była prezentowana uczniom oraz nauczycielom.
 • Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla uczniów prowadzone przez grupę szkolnych ekspertów, obejmujące tematykę „Choroba alkoholowa” oraz „Trening umiejętności społecznych”, do których zostały opracowane scenariusze zajęć (Zachowania asertywne, Komunikacja interpersonalna, Mechanizmy uzależnień);
 • Prowadzono stałe konsultacje dla rodziców podczas spotkań z rodzicami przez szkolnych ekspertów.
 • Uaktualniono „Szkolne procedury” oraz wydano Informator dla nauczycieli i pracowników szkoły zawierające wspomniane procedury.
 • Opracowano Informator dla rodziców, który zawierał Szkolne procedury, prawa i obowiązki ucznia oraz informacje nt. funkcjonowania szkoły.
 • Zrealizowano zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa na drodze i trzeźwości kierowców.
 • Zorganizowano i przeprowadzono wyjazdowe warsztaty „ Alkohol i przemoc” prowadzone w Wojewódzkim Ośrodku Pomocy Rodzinie „SENS” w Konstantynowie.
 • Przeprowadzono spotkania szkolnych ekspertów z rodzicami „Jak pomóc dziecku nie pić?”
 • Przeprowadzono konkurs profilaktyczny „Żyję zdrowo, bezalkoholowo” .
 • Przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami wspinaczki halowej dla uczniów ZSZ Nr 2, dzieci i młodzieży szkół bialskich oraz dzieci ze świetlic środowiskowych.
 • Zorganizowano i przeprowadzono Mikołajkowy Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci ze świetlic środowiskowych z miasta Biała Podlaska oraz z Domu Dziecka w Komarnie. Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie postaw prospołecznych u wolontariuszy pracujących na festynie.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.