Kwalifikacyjne kursy zawodowe (bezpłatne)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają uzyskanie tytułu technika po zdaniu egzaminów z zakresu wszystkich kwalifikacji w wybranym zawodzie (2 lub 3). Warunkiem uzyskania tytułu technika jest posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego (technikum lub liceum).

Kursy umożliwiają zdobycie dodatkowego zawodu.

Jeżeli zawód jest pokrewny do posiadanego wystarczy ukończyć kurs i zdać egzamin z zakresu kwalifikacji brakujących w danym zawodzie.
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą zdobyć tytuł technika po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych, zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w liceum dla dorosłych.

W kursach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, niezależnie od szkoły którą ukończyli.
Kursy są bezpłatne.
Kursy będą prowadzone w systemie dziennym (poniedziałek-piątek) lub zaocznym (piątek-sobota).

Zasady rekrutacji

 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. Organ prowadzący Ośrodek może przyjąć miejsce zamieszkania kandydata jako kryterium brane pod uwagę przed kryterium, o którym mowa w ust. 2.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli Ośrodek nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
  1. ) w przypadku kandydatów niepełnoletnich:
   a) wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
   b) niepełnosprawność kandydata;
   c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie kandydata przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
   g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  2. ) w przypadku kandydata pełnoletniego:
   a) wielodzietność rodziny kandydata,
   b) niepełnosprawność kandydata,
   c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
   d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
   e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Ośrodek nadal dysponuje wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia kursów 1 września br.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej

Zawód Oznaczenie i nazwa kursu kwalifikacyjnego Liczba godzin kursu w systemie dziennym Liczba semestrów Liczba godzin kursu w systemie zaocznym Liczba semestrów
Technik budownictwa B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich; do wyboru jedna z kwalifikacji 1030 2 670 3
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych; 650 2 424 2
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. 530 2 345 2
Technik elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; 850 2 554 3
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych; 750 2 488 2
E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 600 2 390 2
Technik informatyk E.12. Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych; 630 2 410 2
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami; 570 2 372 2
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 600 2 450 2
Technik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 820 2 534 3
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; 820 2 534 3
M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 510 2 332 2
Technik energetyk E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej; 900 2 586 3
E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. 900 2 586 3
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 970 2 632 3
B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 760 2 494 2
Technik przemysłu mody A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych; 1100 2 715 3
A.74. Organizacja procesów wytwarznia wyrobów odzieżowych. 250 2 164 1

Kursy zawodowe bez tytułu technika ( odpowiednik Zasadniczej Szkoły Zawodowej )

Zawód Oznaczenie i nazwa kursu kwalifikacyjnego Liczba godzin kursu w systemie dziennym Liczba semestrów Liczba godzin kursu w systemie zaocznym Liczba semestrów
Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 850 2 554 3
Elektromechanik pojazdów samochodowych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 820 2 534 3
Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 850 2 554 3
Elektryk E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 750 2 488 2
Mechanik pojazdów samochodowych M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 820 2 534 3
Krawiec A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych. 1100 2 715 3

Osoby posiadające zaliczone kompetencje zawodowe bez tytułu technika, a ubiegające się o tytuł technika nie muszą odbywać kursów z już zaliczonych kompetencji.

Terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lp.TerminPostępowanie rekrutacyjne
1.do 25 sierpniaSkładanie przez kandydatów dokumentów wymaganych przez szkołę
2.28-30 sierpniaPostępowanie kwalifikacyjne
3.31 sierpniaOgłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list przyjętych kandydatów

Pliki do pobrania:
Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.