Pedagog Szkolny


PEDAGOG - mgr Ewa Toczek
p. 200


Rok szkolny 2023/2024
Dzień tygodniaGodziny pracy:
Poniedziałek07:30-12:15
Wtorek12:15-16:00
środa08:00-12:15
Czwartek09:45-10:15, 11:30-15:15
Piątek9:45-11:15, 12:25-15:45

Pedagog szkolny - Ewa Toczek tel. 609 893 855

Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy:
 1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,
 2. diagnozowanie środowiska ucznia,
 3. wspieranie mocnych stron uczniów,
 4. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom,
 5. prowadzenie poradnictwa pedagogicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom,
 6. dostosowanie form i metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów,
 7. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
 8. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce,
 9. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających ze Szkolnego programu wychowawczego i Szkolnego programu profilaktyki oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
 10. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 11. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 12. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 13. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 14. rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców (pedagogizacja rodziców) oraz nauczycieli,
 15. współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w celu rozpoznania możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia,
 16. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających,
 17. otaczanie opieką uczniów z rodzin patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji losowej i materialnej, uczniów zagrożonych uzależnieniami i niedostosowanych społecznie,
 18. współpraca z różnymi instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy, świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom, np. policja, sąd, poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna, kościoły i związki wyznaniowe,
 19. wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły oraz przekazywanie sprawozdań z ich wykonania, również w formie elektronicznej.

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.