Technik elektryk

Technik elektrykWykaz kwalifikacji
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
 • zainteresowania techniczne,
 • koordynacja senso - motoryczna,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi,
 • wysoki poziom spostrzegawczości,
 • zamiłowanie do dokładnej i odpowiedzialnej pracy, ładu i porządku,
 • odporność na warunki środowiska pracy,
 • zdolność koncentrowania uwagi,
 • pełne widzenie barw,
 • dobra sprawność ruchowa kończyn górnych i dolnych.
Przeciwwskazania lekarskie
 • wady wzroku nie dajce się skorygować szkłami optycznymi,
 • brak widzenia obuocznego,
 • daltonizm,
 • znaczny stopień zaburzenia ruchliwości w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych,
 • skłonność skóry do uczuleń,
 • przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • zaburzenia węchu,
 • epilepsja i inne stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności
 • wybitnie wzmożona pobudliwość ruchowa,
O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
 • zakładach energetycznych, elektrowniach i sieci elektroenergetyczne,
 • zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku ( w tym zakłady rzemieślnicze),
 • biurach projektowych,
 • placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.


Po ukończeniu nauki w technikum absolwenci nabędą umiejętności w zakresie:
 • wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji,
 • interpretowania wyników pomiarów,
 • wykonywania instalacji elektrycznych oraz przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji,
 • dobierania, ubytkowania, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej,
 • instalowania, użytkowania i obsługiwania układów energoelektronicznych oraz
 • dokonywania prostych napraw,
 • diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • stosowania skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć,
 • przeciążeń i przepięć,
 • dobierania, instalowania i sprawdzania środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • planowania i nadzorowania ruchu sieci elektroenergetycznej,
 • prowadzenia budowy i eksploatacji linii napowietrznych i kablowych,
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki elektroenergetycznej,
 • wykonywania kalkulacji ekonomicznej wykonywanych prac,
 • organizowania stanowisk pracy,
 • udziału w pracach zespołów projektowych.
Ulotka informacyjna


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.