Promocja - Informacje o Szkole Branżowej I stopnia

Szkoła Branżowa I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Nauka w niej trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne oraz praktyczna nauka zawodu na warsztatach szkolnych/turnusach lub u pracodawców w zależności od wybranego kierunku.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Wykaz zawodów dla absolwentów szkół podstawowych:

- mechanik pojazdów samochodowych – klasa integracyjna

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:- MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie obróbki ręcznej i mechanicznej metali, badań diagnostycznych, obsługi technicznej i naprawy samochodów.
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentom podjęcie zatrudnienia w:
 • w dużych zakładach samochodowych
 • w małych zakładach usługowo-naprawczych.
- stolarz – klasa integracyjna

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:- DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Głównym celem pracy stolarza jest wykonywanie i konserwacja przedmiotów drewnianych lub drewnopodobnych takich jak: elementy stolarki budowlanej, ramy, meble, meble artystyczne, skrzynie, trumny, instrumenty muzyczne, a także wyroby dekoracyjnej, użytkowej oraz technicznej galanterii drzewnej.

Stolarz może wykonywać zadania zawodowe związane z:
 • obróbką ręczną i mechaniczną drewna,
 • wykonywaniem, remontowaniem i modernizowaniem stolarki budowlanej i otworowej,
 • wykonywaniem i remontowaniem mebli,
 • organizowaniem stanowiska pracy do wykonywania robót stolarskich,
 • ocenianiem jakości materiałów i jakości wykonanej pracy.
Stolarz może być zatrudniony w:
 • firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe,
 • w rzemieślniczych zakładach stolarskich,
 • w firmach produkujących i montujących stolarkę okienną i drzwiową.
 • stolarz może założyć własną firmę – stolarski zakład rzemieślniczy.


- klasa integracyjna wielozawodowa:

1. elektromechanik
Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji: ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

W toku nauki uczniowie uzyskują przygotowanie do pracy na stanowiskach takich jak:
 • przeglądy techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych
 • konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • nadzór nad ich eksploatacją.
Nabyte kwalifikacje umożliwią im podejmowanie pracy w branży budowniczej przy obsłudze maszyn elektrycznych, w zakładach naprawczych sprzętu elektrycznego i zakładach energetycznych.


2. elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:
 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne,
 • placówkach handlowych.
 • może także prowadzić działalność gospodarczą.
Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


3. elektryk

Elektryk wykonuje:
 • prace montażowe i demontażowe, instalacyjne i eksploatacyjne,
 • konserwacje i remonty,
 • dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych.
 • dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

Elektryk może pracować w:
 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
 • we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
 • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.
 • po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


4. kierowca mechanik

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych. Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności.

Zadania zawodowe:
 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);• prowadzenie dokumentacji pojazdu;• prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

5. krawiec

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Nauka trwa 3 lata. Po potwierdzeniu kwalifikacji zawodowych uzyskasz tytuł krawca.

Po ukończeniu szkoły uczeń:
 • konstruuje i modeluje wyroby odzieżowe zgodnie z zamówieniem klienta;
 • dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobu odzieżowego;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • wykonuje wyroby odzieżowe;świadczy usługi związane z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.Absolwenci mogą podjąć pracę w:
 • nowoczesnych i wyspecjalizowanych zakładach szwalniczych (w dziale wzorcowni, krojowni, szwalni, wykończalni, kontroli jakości);
 • zakładach miarowo – usługowych, lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

6. kucharz

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent szkoły zawodowej, gdzie nauka trwa 3 lata, nabędzie umiejętności do przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
Uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy w:
 • barach szybkiej obsługi,
 • punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach, stołówkach przyzakładowych, restauracjach, kawiarniach,
 • może otworzyć własną działalność gospodarczą.

7. mechanik motocyklowy

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności w zakresie:
 • prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów, skuterów i in.) oraz ich zespołów;
 • kontroli stanu technicznego zespołów i układów oraz regulowania i sprawdzania działania pojazdu jako całości, za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentom podjęcie zatrudnienia w zakładach usługowo-naprawczych.


8. murarz-tynkarz

Absolwent szkoły zawodowej, gdzie nauka trwa 3 lata, jest przygotowany do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych a także napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy:
 • na stanowiskach tynkarsko-murarskich we wszystkich firmach budowlanych, rzemieślniczych oraz w zakładach remontowo-budowlanych.
 • może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich


9. ogrodnik

Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami. Ogrodnik-producent rozmnaża rośliny uprawne, przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.

Ogrodnik może pracować w:
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni.
 • może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.


10. operator obrabiarek skrawających

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające. Wytwarza produkty na tokarkach lub frezarkach sterowanych numerycznie.

Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy:
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających;
 • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek;
 • naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i przyrządów;
 • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki.
Wykonywanie zawodu operator obrabiarek skrawających wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji, wytrwałość, cierpliwość i dokładność. W pracy na tym stanowisku niezbędna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność oraz wyobraźnia przestrzenna.

Operator obrabiarek skrawających może podejmować pracę:
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń;
 • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.

11. fryzjer

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

W trakcie kształcenia uczeń nabywa umiejętności wykonywania różnych zabiegów fryzjerskich, wykorzystując specjalistyczne materiały fryzjerskie.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w szkole umożliwią mu podjęcie pracy w:
 • zakładach fryzjerskich
 • perukarniach,
 • charakteryzatorniach teatralnych i telewizyjnych.

12. cukiernik

Praca w zawodzie cukiernik polega na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów oraz na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które uczy się obsługiwać podczas zajęć praktycznych.
Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych i usługowych.

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.


13. ślusarz

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:
 • wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
 • obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
 • wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
 • wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne),
 • nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.
Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


14. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych montuje instalacje i urządzenia sanitarne tj. zimnej i ciepłej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacyjno-klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych. Przygotowuje i montuje przewody, montuje armaturę i wyposażenie w łazienkach i kuchniach, kotłowniach oraz naprawia uszkodzone instalacje i urządzenia, wymienia rury, zbiorniki, wanny, umywalki, grzejniki, piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony w:
 • firmach budowlanych i instalacyjnych,
 • warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych,
 • administracjach domów mieszkalnych.
 • może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


15. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kierunek umożliwia zdobycie kwalifikacji:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent szkoły zawodowej, gdzie nauka trwa 3 lata, będzie przygotowany do wykonywania różnych prac związanych z wykończeniem wnętrz takich jak: montowanie systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich i okładzinowych.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych analizuje również rysunki robocze, ustala na ich podstawie rodzaj i zakres prac oraz dobiera odpowiednie materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny.
Uzyskane przygotowanie umożliwia podjęcie pracy w:
 • zakładach remontowo - budowlanych,
 • zakładach usług malarskich,
 • można również założyć własną działalność gospodarczą.


W każdym zawodzie mogą się uczyć osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.