Promocja - Projekty

Projekt „Kreatywni z Brzeskiej”

„Kreatywni z Brzeskiej” to projekt, który powstał z myślą o chłopcach (uczniach) z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej. Projekt zakłada działanie, dzięki którym młodzi ludzie będą mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia.

Projekt „Kreatywni z Brzeskiej” zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy m.in. od organizacji inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, aż po spotkania z interesującymi osobami.

„Kreatywni z Brzeskiej” - wspomaga przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz w nabywaniu nowych umiejętności.

Cele projektu to:
 • przezwyciężanie barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi,
 • wspieranie ich mobilności oraz promowanie aktywności obywatelskiej,
 • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty,
 • zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,  budowanie poczucia wspólnoty w grupie.
 • zdobycie umiejętności wyrażania uczuć,
 • zdobycie wiedzy na temat skutecznej komunikacji.
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym.

Zadania i treści projektu to:
 • działania dostarczające uczniom wiedzy o etapach i sposobach planowania w kontekście ich przyszłych wyborów edukacyjnych, przygotowania do kariery zawodowej (doradztwo zawodowe),
 • działania uczące: dostrzegania różnic i podobieństw między ludźmi, dostrzeganie mocnych stron i akceptacja słabszych, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wyrażanie uczuć, akceptowanie uczuć swoich i innych ludzi, dbanie o swoje ciało (gry i zabawy o charakterze relaksacyjnym, rekreacyjnym, sportowym turystycznym i zdrowotnym),
 • działania dostarczające uczniom wiedzy na temat przyczyn i psychologicznych mechanizmów prowadzących do uciekania się ludzi w świat iluzji, uzależnień,
 • działania związane z przynależnością do rodziny, grupy społecznej (szkoła, klasa, grupa),
 • działania zmierzające w kierunku otwierania się, mówienia o tym, co się czuje, czego potrzebuje, czego chcę od innych, • działania uczące komunikacji, kontaktu, zaufania, wrażliwości (rówieśnicy, rodzina, szkoła),
 • działania uświadamiające prawo do popełniania błędów i uczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów poprzez: negocjację, przepraszanie, przebaczanie i kompromis.

Założenia organizacyjne projektu:
 • Nabór do projektu trwa przez cały czas jego realizacji.
 • Przy realizacji projektu zaangażujemy instytucje: kultury, bibliotekę, Urząd Miasta, firmy branżowe, media lokalne.
 • Zajęcia organizowane będą w oparciu o możliwości udziału uczniów (plan lekcji, miejsce zamieszkania i związane z tym dojazdy) z uwzględnieniem godzin lekcyjnych, przerw, godzin pozalekcyjnych, dni wolnych od nauki, on-line.
 • Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 • Czas trwania projektu od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

Projekt „Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej”

Projekt „Aktywne Dziewczyny z Brzeskiej” jest kontynuacją zajęć pozalekcyjnych dla uczennic Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej.

Projekt gwarantuje działania, w których każda dziewczyna będzie miała równe szanse i możliwości realizacji swojego potencjału. Uczennice, do których adresowany jest projekt, są lub będą aktywne, poszukujące, ciekawe świata. Intencją założenia jest również włączenie do projektu uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z założeń projektu wynikają ZADANIA:
 • zasada dominacji wychowania w nauce szkolnej:
  • starannie opracowany i przemyślany plan pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej,
  • zwrócenie szczególnej uwagi na te momenty w życiu danej uczennicy, które mają wpływ na kształtowanie postaw społecznych,
  • dostosowanie treści kształcenia do typu fizycznego i psychicznego danej uczennicy,
 • zasada życzliwej pomocy, w której pomagamy przezwyciężyć dziecku niewiarę we własne siły i możliwości oraz w przezwyciężeniu lęku przed kompromitacją i niewłaściwą oceną, a także pokonaniu trudów w procesie uczenia się, przez to w uzyskaniu dobrego samopoczucia i pewności siebie,
 • zasada kształtowania pozytywnej atmosfery pracy: - dobre nastawienie do pracy wzmaga motywację, przez co wpływa zasadniczo na wzrost jej efektywności i wydajności,
 • zasada aktywizacji - pobudza uzewnętrznianie się jednostki, stanowi niejako klucz do ułatwiania jej nawiązania właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku.

Założenia organizacyjne projektu:
 • Nabór do projektu trwa przez cały czas jego realizacji.
 •  Przy realizacji projektu zaangażujemy instytucje: kultury, bibliotekę, Urząd Miasta, firmy branżowe, media lokalne.
 •  Zajęcia organizowane będą w oparciu o możliwości udziału uczennic (plan lekcji, miejsce zamieszkania i związane z tym dojazdy) z uwzględnieniem godzin lekcyjnych, przerw, godzin pozalekcyjnych, dni wolnych od nauki.
 • Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 • Czas trwania projektu od października 2020 r. do czerwca 2021 r.

TREśCI, które obejmuje projekt:
doradztwo zawodowe, kultura, sztuka, sprawy społeczne, kosmetologia, dietetyka, sport, ekologia, gastronomia.

Sukcesem projektu będzie realizacja CELU, który zakłada, że uczennica:
 • podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci;
 •  odczuwa satysfakcję z własnej pracy;
 •  poszukuje, odkrywa i realizuje siebie;
 •  upewnia się, że potrafi coś stworzyć;
 •  uzupełnia deficyty wiedzy;
 •  czuje się dowartościowaną;
 •  akceptuje siebie;
 •  rozwija swoje najlepsze strony;
 •  efektywnie uczestniczy w zajęciach, spotkaniach;
 •  uczy się współistnieć w grupie.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2t4z5GOamJVrWtp5HuPE7eJyV_sqz0dWRW8SgwpEBGjRbTGIOxl-Nm9Lk&v=qxq0kLH8NLY&feature=youtu.be

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


TERMIN REALIZACJI:
 • 01 września 2020r. – 30 września 2023 r.
CEL PROJEKTU:
 • zwiększenie szans na zatrudnienie 186 uczniów/uczennic poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 424 179,67 zł.
Całkowita wartość projektu: 5 204 917,26 zł.

Zadania realizowane w projekcie:
 • doposażenie 16 pracowni kształcenia zawodowego
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • staże uczniowskie u pracodawców
 • kursy i szkolenia dla uczniów,- doskonalenie nauczycieli (studia, kursy, szkolenia)

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
Celem zajęć jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy, jak również uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez nabycie dodatkowych kompetencji.
 • Dodatkowe zajęciach specjalistyczne realizowane będą w wymiarze 60 h lub 140 h (w przypadku zajęć z zakresu spawania metodą MAG i metodą TIG).
 • Będą to w większości zajęcia praktyczne, odbywające się: po 2 h w tygodniu i raz w miesiącu w sobotę 6 h . W przypadku zajęć ze spawania po 3h w tygodniu i 7h w sobotę średnio 2 x w miesiącu. Na zajęcia odbywające się w soboty przewidziano ciepły posiłek.
 • Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Zespołu szkół Zawodowych Nr 2 im.F.Żwirki i S.Wigury w Białej Podlaskiej, w grupach 6-cio osobowych.. Przyjęta do projektu osoba z niepełnosprawnościami będzie mieć możliwość skorzystania podczas zajęć z pomocy nauczyciela wspierającego.• Nabycie przez Uczestników Projektu kompetencji zostanie potwierdzone dokumentem – zaświadczeniem zawierającym wyszczególnione efekty uczenia się.
 • Uczestnikom/Uczestniczkom zajęć ze spawania metodą MAG i metodą TIG zostaną sfinansowane koszty egzaminów dających dodatkowe kwalifikacje oraz koszty wymaganych badań lekarskich.

Zajęcia dla poszczególnych zawodów:

technik mechatronik
  S1. Automatyzacja procesów produkcyjnych – 60 h
  S2. Programowanie urządzeń mechatronicznych – 60 h

technik elektryk
  S3. Instalator XXI w. – 60 h
  S4. Nowoczesna automatyka domowa i przemysłowa – 60 h

technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych
  S5. Przygotowanie do lakierowania samochodów – 60 h
  S7. Spawanie metodą MAG – 140 h
  S8. Spawanie metodą TIG – 140 h

technik informatyk
  S6. Programowanie i montaż urządzeń mobilnych – 60 h

technik budownictwa
  S9. Budynki pasywne i nowoczesne technologie w budownictwie – 60 h

technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  S10. Podstawy animacji komputerowej – 60 h


Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
 • Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez nauczanie eksperymentalne i indywidualizację pracy z uczniem, w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców oraz umiejętności rozumienia, a także kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów, umiejętności pracy zespołowej.
 • Zajęcia są skierowane do wszystkich Uczniów/Uczennic przyjętych do Projektu. Przyjęta do projektu osoba z niepełnosprawnościami będzie mieć możliwość skorzystania podczas zajęć z pomocy nauczyciela wspierającego.

Rodzaje zajęć:
 • K1. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe: Rozumienie – 20 h
 • K2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze: Matematyka – 20 h
 • K3. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze: Fizyka – 20 h
 • K4. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze: Geografia – 20 h
 • K5. Zajęcia kształtujące umiejętności niezbędne na rynku pracy – 27 h
 • K6. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe: Język polski dla cudzoziemców – 20 h.

Staże uczniowskie

 • Zadanie przyczyni się do zacieśnienia współpracy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigry w Białej Podlaskiej z pracodawcami oraz ułatwi Uczestnikom Projektu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy.
 • Staże uczniowskie mają na celu uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Mają też umożliwić Uczniom/Uczennicom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • Staże Uczniowskie będą realizowane w 3 edycjach w okresie wakacji 2021-23.Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie w postaci stypendium i zwrotu kosztów dojazdu.

Kursy i szkolenia dla uczniów

 • Celem zadania jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy, jak również uprawnień zawodowych zwiększających szanse Uczestników Projektu na rynku pracy poprzez nabycie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji.

Kursy i szkolenia dla poszczególnych zawodów:
 • technik elektryk, technik mechatronik: - Uprawnienia elektryczne do 1 kV
 • technik informatyk:- Prawo jazdy kat. B
 • technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych:- Prawo jazdy kat. B+E
  - dodatkowo Uczestnicy Projektu z grup S7 i S8 przystąpią do egzaminu spawacza
 • technik budownictwa:- Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej:- Projektowanie i technologia-opakowania w praktyce

Informacja dotycząca plików cookies:
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.